พัฒนาศักยภาพครู​

เพราะคนที่สำคัญที่สุด
ในระบบการศึกษา คือ "ครู"

เราจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพครูไทยทั่วประเทศ ให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ด้วยการอบรมครู เพิ่มทักษะการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือการสอนต่างๆ ให้ครูนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผ่านการอบรม เวิร์กชอป และลงมือปฏิบัติจริง เช่น อบรมแนวการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในยุค New Normal อบรมการออกแบบห้องเรียนผสมผสานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนเวิร์กชอปจิตวิทยาศึกษาตัวตน เพื่อนำไปพัฒนาวิธีการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

อบรมครู3 (1)