พัฒนาทักษะการเรียนรู้​

Skooldio for U

เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออาจารย์ และเยาวชนระดับอุดมศึกษา เราจึงสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้เกิดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ Skooldio for U ด้วยการมอบบทเรียนออนไลน์ด้าน Business, Design, Data และ Technology ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยลดภาระ และเพิ่มศักยภาพในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนแบบออนไลน์ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเข้ามาได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเคียงข้างการเรียนรู้ของคนไทยในทุกวิกฤต ผ่าน Skooldio.com ได้แก่

วิชาด้าน Business และ Data

 • Intro to Data Science
 • Dashboard Design Principles
 • SQL for Data Analytics
 • Power BI Essentials
 • Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 • Web Scraping Fundamentals with Python

วิชาด้าน Design

 • UI Design with Figma

วิชาด้าน Technology

 • Getting Started with Vue.js
 • Mastering Web Development with React
 • Web Basics with HTML and CSS
 • Essential CSS for Web Developers
 • Modern JavaScript (ES6)
 • Android UI Design with XML